Tổng kết dự án

Chương trình tiếng Anh mùa hè 2019

RGB - Red -Pri - 03.png
Tran Trong Nhan & Vu Hoang Khanh - Mashu

Mashup Story

Colour your life.png

Colour your life

Unit 1.png

Colour by Team 4

The Girl problem.png

The girl problem

Japanese fashion.png

Japan fashion

Vietnamese fashion.png

Vietnamese fashion

2. AVL.png

Animal adoption

6. Ask Google 2.png

Ask Lucy - Advice column

8. Misunderstood.png

Misunderstood animals

Vietnamese Environment Problems.png

Vietnam's environmental problem

Neil Armstrong.png

Neil Armstrong - A Famous Explorer

VR.png

Chris Columbus - A Famous Explorer

Fiction.png

Scientific development project

Color.png

Exploring Colour in Your Community 

Telephone Timeline.png

Telephone timeline

Food.png

Against food waste

ANG.png

Animal adoption

Thieng, Minh, Phuc, Nguyen -  Advice Col

Advice Column

3. Mom.png

Dear Mom - Advice column

5. Ask Google 1.png

Ask Google - Advice column

Bottomless Belly.png

Bottomless Belly

Ed stafford.png

Ed Stafford - A Famous Explorer

Christopher Columbus.png

Chris Columbus - A Famous Explorer

Scientific development.png

Scientific development project

A day in the life of a farmer.png

A day in the life of a farmer

Computer Timeline.png

Computer timeline

Tesla Car Timeline.png

Tesla car

FoodWaste.png

Against food waste

Fashion in Japan.png

Fashion in Japan

Traditional fashion.png

Traditional Fashion

1. Ask Thanos.png

Stek night - Advice column

4. BFF.png

My BFF - Advice column

7. Banana.png

Banana company rescues animals

Peace Trees.png

Peace trees - Local charity

Robert Falcon Scott.png

Robert F. Scott - A Famous Explorer

STEM Cells - Revolutionising the Future.

STEM Cells - Revolution the Future

3D printed organ.png

3D printed organ

Cacao.png

A day in the life of a Cacao farmer

​Hình ảnh sinh hoạt trong chương trình:

Buổi bế giảng:

​Hứng thú với các chương trình tiếng Anh tại RMIT?

Tìm hiểu ngay tại đây:

Teen - VN.png
Product Padge_VN.png